Regularni izrazi v Microsoft Wordu

Iz MaFiRaWiki

Vsebina


V Microsoft Word zapišemo regularne izraze s pomočjo običajnih in nadomestnih znakov, ki imajo poseben pomen. Regularni izraz opisuje množico nizov znakov in ga uporabljamo pri iskanju in zamenjavi nizov. Nadomestni znaki so opisani v spodnji tabeli.

Nadomestni znak Pomen Primer
? poljuben znak "sl?p" označuje "slap", "slep", "sxlp", "sUlp", "s lp" itn.
* poljuben niz znakov "s*d" označuje "sled", "smrad", "sd", "sxysydd", "s d" itn.
< začetek besede "<(nar)" označuje besede, ki se začnejo z "nar".
> konec besede "(nar)>" označuje "denar" in "mornar", ne pa tudi "narava".
[ ] enega od določenih znakov "š[ao]la" označuje "šala" in "šola".
[x-z] znak v obsegu med "x" in "z", vključno z "x" in "z" "[s-t]ok" označuje "sok", "šok" ali "tok". Obseg mora biti v naraščajočem redu. Se pravi, lahko podamo [a-m], ne smemo pa [m-a].
[!x-z] znak, ki ni v podanem obsegu znotraj oklepajev "[!a-r]ok" označuje "sok", "šok", ne pa tudi "lok" ali "pok".
{n} natančno n-pojavljanj prejšnjega znaka ali izraza "fe{2}d" označuje "feed", ne pa tudi "fed".
{n,} najmanj n pojavljanj prejšnjega znaka ali izraza "e{1,}d" označuje "fed", "feed", "feeed", "feeeed" itn.
{n,m} n- do m-pojavljanj prejšnjega znaka ali izraza "10{1,3}" označuje "10", "100" in "1000".
@ eno ali več pojavljanj prejšnjega znaka ali izraza "fe@d" označuje "fed", "feed", "feeed" itn.


Ubežni znaki

Poseben pomen nadomestnega znaka prikličemo tako, da predenj postavimo poševnico nazaj \. Na primer, če iščemo vprašaj, uporabimo izraz "\?".

Oklepaji

Oklepaj ( in zaklepaj ) združujeta nadomestne znake in besedilo v skupino in določata vrstni red izvajanja iskanja in zamenjave. Uporabljamo ju za sestavljene regularne izraze.

Primer uporabe oklepajev: natipkajte na primer <(pre)*(ed)>, če želite poiskati "pregled" in "predogled".

Primeri

Preden se lotimo preoblikovanja besedila s pomočjo nadomestnih znakov, moramo narediti sledeče: V meniju odpremo Find (Najdi) okno. Zatem kliknemo na More (Več) in izberemo možnost Use wildcards (Uporabi nadomestne vzorce). Če tega ne storimo, Microsoft Word obravnana nadomestne znake, kot običajne znake.

Zamenjava imena in priimka

Z nadomestnim znakom lahko iščete izraz in ga nato zamenjate s preurejenim izrazom. Natipkajte na primer (Novak) (Janez) v polje Najdi in \2 \1 v polje Zamenjaj z. Word bo našel "Novak Janez" in zamenjal izraz z "Janez Novak".

Iskanje izraza v frazi s pomočjo *

Zvezdica vrne tudi vse znake in presledke, ki ležijo med podanima,napisanima črkama. Na primer, iskanje izraza s*t v frazi "analysis system". Odebeljeni izrazi so rezultati iskanja:

 • analysis system
 • analysis system
 • analysis system
 • analysis system
Opazimo, da zvezdica vrne tudi “st” kot rezultat. Word namreč ne omejuje števila znakov, ki jih predstavlja zvezdica, in ne zahteva, da se znaki ali presledki nahajajo med črkami, katere želimo zaznamovati z zvezdico. Zato moramo biti previdni pri uporabi zvezdice, saj lahko dobimo pri iskanju veliko nezaželjenih rezultatov.
Sestavljanje regularnih izrazov

Naloga: Sestavi regularne izraze, s katerimi najdemo naslednje nize znakov:

 • niz, ki se začne in konča na "00"

Rešitev: <00*00>

 • niz, pri katerem je 5-ti simbol z desne enak "1" ali "0"

Rešitev: <?@[10]?{4}>

 • vsa števila strogo med 99 in 1000

Rešitev: <[1-9]{1}[0-9]{1}[0-9]{1}>

Zamenjava vzorca z delom vzorca

Naloga: Vzorec [0-9]{1,2}[dhnrst]{2} <[AFJMNSOD]*> [0-9]{4}, ki najde datum oblike na primer 7th August 2001, zamenjaj z delom vzorca, na primer: 7th August 2001 zamenjaj z August.

 • Rešitev: Vzorec zamenjamo z delom vzorca, tako da v Zamenjaj z napišemo \i, pri čemer i pove na katerem mestu je del vzorca. Na primer v zgornjem konkretnem primeru, bi napisali v Zamenjaj z \3.
Preoblikovanje datuma oblike mm/dd/yy v yy/mm/dd

Če želimo na drugačen način zapisati datum, na primer 12/03/07 kot 07/12/03, napišemo v polje Najdi ([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2}), v polje Zamenjaj z pa napišemo \3/\1/\2.

Dodajanje pike v nazivih

V ameriški slovnici se za nazivi Mr., Mrs., Dr. piše pika, v angleški slovnici pa brez pike.

 • Če želimo Mr, Mrs, Dr zamenjati z Mr.,Mrs.,Dr. v okvirček Najdi napišemo ([DM][rs]{1,2})( ), v okvirček Zamenjaj z pa \1.\2.
 • Če želimo Mr., Mrs., Dr. napisati brez pike pa v Najdi napišemo ([DM][rs]{1,2})., v Zamenjaj z pa \1.

Kode

Microsoft Word nam omogoča tudi iskanje in nadomeščanje besedila s kodami. Nekatere izmed kod delujejo le takrat, ko je možnost Uporabi nadomestne vzorce (Use wildcards) vključena ali izključena.

Kode, ki delujejo v poljih "Najdi" ali "Zamenjaj z"

Če želite določiti:

 • oznako odstavka natipkajte ^p (ne dela v polju Najdi, ko so vključeni nadomestni znaki; če se želimo izogniti temu uporbimo, namesto te oznake oznako ^13)
 • tabulator natipkajte ^t
 • znake ANSI ali ASCII natipkajte ^0nnn, kjer je nnn koda znaka
 • dolgi pomišljaj natipkajte ^+
 • pomišljaj natipkajte ^=
 • strešico natipkajte ^^
 • ročni prelom vrstice natipkajte ^l
 • prelom stolpca natipkajte ^n
 • ročni prelom strani natipkajte ^m (najde in zamenja tudi prelome odsekov, ko so nadomestni znaki vključeni)
 • nedeljivi presledek natipkajte ^s
 • nedeljivi vezaj natipkajte ^~
 • izbirni vezaj natipkajte ^-
Kode, ki delujejo samo v polju »Najdi« (ko so vključeni nadomestni znaki)

Če želite določiti:

 • grafiko natipkajte ^g
Kode, ki delujejo samo v polju »Najdi« (in so nadomestni znaki izključeni)

Če želite določiti:

 • kateri koli znak natipkajte ^?
 • katero koli števko natipkajte ^#
 • katero koli črko natipkajte ^$
 • sprotno opombo natipkajte ^f
 • oznako končne opombe natipkajte ^e
 • polje natipkajte ^d
 • prelom odseka natipkajte ^b
 • prazen prostor natipkajte ^w (katera koli kombinacija navadnih in nedeljivih presledkov in tabulatorskih znakov)
Kode, ki delujejo samo v polju »Zamenjaj z«

Če želite določiti:

 • vsebino odložišča natipkajte ^c
 • vsebino polja »Najdi« natipkajte ^&
Opombi
 • Če vključite kodo izbirnega vezaja, Word najde samo besedilo z izbirnimi vezaji na položaju, ki ste ga določili. Če izpustite kodo izbirnega vezaja, Word najde vse besedilo, vključno z besedilom z izbirnimi vezaji.
 • Če iščete grafike, Word najde samo grafike v vrstici; plavajočih grafik ne more najti. Privzeto je, da Word vstavi uvoženo grafiko kot grafiko v vrstici, vendar pa lahko spremenite plavajočo grafiko v grafiko v vrstici.
Primeri
 • Če želimo v tekstu odstraniti odvečne oznake odstavkov na koncu vsake vrstice, lahko naredimo sledeče:
  • v polje Najdi napišemo ([!^13])(^13)([!^13]), v polje Zamenjaj z pa \1 \3 .
 • Če pa želimo v tekstu odstraniti odvečne oznake odstavkov na koncu vsakega odstavka, to storimo tako:
  • v polje Najdi napišemo ^13{2,}, v polje Zamenjaj z pa ^p.

Glej tudi

Osebna orodja