OLAP/Primer gradnje OLAP kocke

Iz MaFiRaWiki

Recimo, da sem analitik v gradbenem podjetju. Gradbeno podjetje je veliko. Kocka mi omogoča hiter in zanesljiv vpogled v podatke iz različnih zornih kotov. OLAP tehnologija obdela veliko količino podatkov in v vsakem trenutku uporabnikom pripravi analize poslovnih procesov, ki so ključni vir strateških informacij pri procesu odločanja. V poslovnem svetu so za pripravo poročil managerjem zelo aktualne preglednice, ki imajo veliko analitično moč. Vendar se za pripravo le-teh lahko porabi veliko časa, saj more zadolžena oseba v podjetju potrebne podatke zbrati in jih primerno urediti. Tako pripravljene preglednice so lahko za uporabnike delno neuporabne, ker težko najdejo ravno tiste podatke, ki jih potrebuje. Orodje OLAP rešuje vse te težave, saj ponuja logično, hierarhično in strukturirano pregledovanje podatkov.


Recimo, da naredimo kocko Odprtih postavk, ki nam bo omogočila hiter odgovor na različna vprašanja.
Primer takih vprašanj bi na primer bil

 • Kdo so tisti kupci, ki mi dolgujejo največ in koliko časa?
 • Kateri kupci mi dolgujejo največ časa in koliko?
 • Katere terjatve so zapadle pred več kot leto dni?
 • Kdo je referent, ki ima pri kupcih največ odprtih terjatev in kateri so to kupci?

...

Ime kocke: Odprte postavke
Dimenzije kocke: Obdobje zapadlosti, Terjatve Obveznosti, Oddelki, Naročnik projekta in Konto.
Meritev kocke: znesek v denarju

Najprej pripravimo tabele iz katerih bomo dobili podatke za dimenzije in tabelo dejstev iz katere bomo dobili znesek.
Dobimo naslednjo zvezdno shemo kocke:

Shema kocke terjatev in obveznosti

Predstavitev dimenzij

1. Dimenzija: Obdobje zapadlosti

Ima samo en nivo, in sicer obdobje zapadlosti. Člani tega nivoja bodo:

 • [-inf, -30] - Vse odprte postavke, ki so zapadle pred več kot tridesetimi dnevi vključno s tridesetim dnem.
 • [-30, -14] - Vse odprte postavke, ki so zapadle pred štirinajstimi dnevi in manj kot trideset dni.
 • [-14, -7] - Vse odprte postavke ki so zapadle pred manj kot štirinajstimi dnevi pa do sedem dni nazaj.
 • [-7, 0] - Vse odprte postavke, ki so zapadle v časovnem intervalu pred sedmimi dnevi vključno z današnjim dnem.
 • [0, 7] - Vse odprte postavke, ki bodo zapadle v roku sedmih dneh.
 • [14, 30] - Vse odprte postavke, ki bodo zapadle čez 14 dni in manj kot 30 dni.
 • [30, inf] - Vse odprte postavke, ki bodo zapadle čez več kot 30 dni.2. Dimenzija: Terjatve obveznosti

Hierarhični prikaz nivojev dimenzije in članov dimenzije.

Nivoji dimenzije

Slika:DimenzijaTerObv.JPG

Člani dimenzije urejeni v hierarhiji

Slika:ClaniTerObv.JPG

3. Dimenzija: Oddelki

Nivoji dimenzije

Slika:DimenzijaOddel.JPG

Člani dimenzije po nivojih so:

 • Oddelki: Upravna služba, Program stavbe, Poslovalnica Nemčija, Poslovalnica Ljubljana
 • Skupina projektov:
 * Upravna služba ima naložbe, prodaja, režija.
 * Program stavbe ima stavbe, stavbe izvedba, stavbe projektiranje, prodaja, režija reklamacije.
 * Poslovalnica Nemčija ima vzdrževanje, stavbe, stavbe izvedba, stavbe projektiranje, prodaja, režija.
 * Poslovalnica Nemčija ima vzdrževanje, stavbe, stavbe izvedba, stavbe projektiranje, prodaja, režija.
 • Projekt naziv

Najnižji nivo dimenzije hrani imena projektov. Npr. pod Upravno službo imamo prodajo, pod prodajo bodo imena projektov, ki so bila prodana oz. delno prodana.

Pod Poslovalnico Nemčija imamo vzdrževanje, pod vzdrževanjem bodo imena projektov, ki so vzdrževana. Kocka pa nam bo pokazala odprte in zapadle postavke po projektih pri vzdrževanju poslovalnice v Nemčiji.

4. Dimenzija: naročnik projekta

V našem primeru bo taka dimenzija imela samo en nivo, in sicer ime referenta. Člani takega nivoja so vsi referenti v gradbenem podjetju.

5. Dimenzija: Konto

V dimenziji terjatve obveznosti smo imeli konte urejene hierarhično. V dimenziji konto, pa bomo imeli samo en nivo in sicer konto. Člani dimenzije bodo vsi konti, ki nastopajo pri terjatvah in obveznostih, le da ti ne bodo urejeni hierarhično.


Primera kocke v excelu

 • Pregled terjatev in obveznosti

Tak pregled bi potrebovali takrat kadar bi želeli videti terjatve in obveznosti po določenih skupinah in kontih. V takem primeru imamo samo eno dimenzijo s tremi nivoji.

Slika:ExcelOlapTerObv.JPG

 • Pregled odprtih in zapadlih postavk po obdobjih

Tak pregled bi potrebovali kadar bi želeli videti koliko je že zapadlih postavk oz. neporavnanih računov in odprtih postavk. Če bi želeli videti tudi na katerih projektih so odprte postavke ali zapadle postavke, bi v tabelo dodali dimenzijo oddelki. Dodali bi jo zraven dimenzije ObdobijeZapadlosti, in sicer v drugi stolpec, tako bi lahko videli odprte in zapadle postavke po obdobjih , po oddelkih, skupinah projektov in imenih projektov. Iz takega pregleda bi točno videli kateri projekti so tisti, ki niso plačani že dalj časa.

Nad tabelo imamo še preostale dimenzije, ki vsebujejo polje z vrednostjo Vsi, kar pomeni da se upoštevajo vsi člani dimenzij. To polje lahko odpremo in nam ponudi člane dimenzija, tako lahko tabelo še filtriramo po članu, ki nas zanima. Recimo, da si iz dimenzije naročnik projekta vzamemo enega od referentov npr. Janez Novak. Tabela bo vsebovala samo tiste podatke, kjer je naročnik projekta Janez Novak. Tako smo tabelo filtrirali. Tabelo lahko filtriramo z različnimi člani seveda s tistimi, ki nas zanimajo. Če nas zanima za vse ne za določene, pa pustimo vrednost Vsi, kat pomeni, da tabela upošteva vse člane dimenzij.

Slika:ExcelObdobje.JPG

Osebna orodja