Kruskalov algoritem/Implementacija (Java)

Iz MaFiRaWiki

 1. /**
 2. Program poisce minimalno vpeto drevo danega povezanega grafa. Pri tem uporabi Kruskalov postopek: resitev gradi kot mnozico (pod)dreves, na vsakem koraku poveze dve poddrevesi z najcenejso razpolozljivo povezavo in pazi, da ne dobi ciklov.
 3. Metode:
 4. * int preberi(String niz): prebere STEVILO (trenutno samo iz vnosnega okna) ali pa ga doloci nakljucno; niz je morebiten komentar za uporabnika
 5. * void branjeMatrike(int[][] matrika): prebere elemente zgornjetrikotne kvadratne matrike n*n
 6. krusk(kopica, n) - to je osrednji del, kruskalov algoritem, resitev je tabela povezav, ki sestavljajo minimalno vpeto drevo; v tabeli skupaj hranimo cene in krajisca posameznih povezav.
 7. * public static int[][] krusk(Kopica kopica, int n): izvede kruskalov algoritem na kopici povezav,
 8. n je stevilo vozlisc, ne povezav.
 9. * public static boolean dopustna(int[] povezava) - preveri, ali je povezava dopustna - ali sta krajisci ze nepovezani; hkrati metoda se zdruzi na novo povezani poddrevesi
 10. * public static void dodaj(int[][] resitev, int i, int[] povezava): resitvi na mesto z indeksom i doda povezavo
 11. * public static void izpisResitve(Graphics g, int[][] resitev): na graficno povrsino izpise vektor resitve: povezave in cene, v istem vrstnem redu, kot jih je določil algoritem
 12. * public static void narisiGraf(Graphics g, int[][] pov): na graficno povrsino narise graf, dan z matriko povezav pov
 13. * public static void narisiDrevo(Graphics g, int[][] drevo): na ze narisanem grafu oznaci minimalno vpeto drevo, povezave dodaja kot v Kruskalovem algoritmu
 14. * public static void narisiVozlisce(Graphics g, int i): narise vozlisce i, pozicije vozlisc so fiksirane (tabeli koordinat vozX in vozY)
 15. * public static void narisiPovezavo(Graphics g, int i, int j, int cena): narise povezavo med i-tim in j-tim vozliscem, njihove pozicije so fiksne - tabeli vozX in vozY
 16. * public static void crta(Graphics g, int x1, int y1, int x2, int y2): narise debelejso crto od A(x1,y1) do B(x2,y2)
 17. * public static void cakaj(int koliko): kratka prekinitev med koraki (pri risanju)
 18. */
 19.  
 20. public class Kruskal extends Applet {
 21.  
 22. static final int NESKONCNO = 100;
 23. //seznam povezanih oz. nepovezanih vozlisc
 24. static int[] poddrevesa;
 25. //stevilo vozlisc
 26. int n;
 27. //nacin vnosa: preko vnosnega okna ali nakljucen
 28. boolean nakljucenVnos;
 29. //matrika povezav
 30. int[][] pov;
 31.  
 32. //koordinate vozlisc, za zdaj jih je najvec 8
 33. static int[] vozX = {60, 20, 60, 160, 260, 300, 260, 160};
 34. static int[] vozY = {60, 160, 260, 300, 260, 160, 60, 20};
 35. Kopica kopica;
 36. int[][] resitev;
 37.  
 38. public void init() {
 39.  
 40. //nacin branja podatkov
 41. int nacin = preberi("Nacin branja (1-vnosno okno, 2-nakljucno): ", false);
 42. nakljucenVnos = false;
 43. if (nacin == 2) nakljucenVnos = true;
 44. n = preberi("Stevilo vozlisc (ce je vecje od 8, ni slike!): ", false);
 45.  
 46. //branje
 47. //matrika povezav - niti ni potrebna, le zaradi preglednosti
 48. //lahko bi takoj prebrali povezave (cene in krajisca) v (linearno) tabelo
 49. pov = new int[n][n];
 50. branjeMatrike(pov, nakljucenVnos);
 51. //povezave zlozimo v minimalno kopico, pri tem izpustimo neskoncne povezave, da bo manj dela
 52. //pobrisano: /*Kopica*/
 53. kopica = new Kopica(pov, NESKONCNO);
 54.  
 55. //evidenca o poddrevesih - na zacetku jih je toliko kot vozlisc, pozneje se zdruzujejo
 56. poddrevesa = new int[n];
 57. for (int i = 0; i < n; i++) {
 58. poddrevesa[i] = i;
 59. }
 60. resitev = new int[n][3];
 61. resitev = krusk(kopica, n);
 62. setBackground(new Color(200, 200, 200));
 63. } //init
 64.  
 65. public void paint(Graphics g) {
 66. //kruskalov algoritem - osrednji del
 67.  
 68. izpisResitve(g, resitev);
 69. //graf narisemo za najvec 8 vozlisc
 70. if (n <= 8) {
 71. narisiGraf(g, pov);
 72. narisiDrevo(g, resitev);
 73. }
 74. } //paint
 75.  
 76. //METODE
 77.  
 78. public static int preberi(String niz, boolean nakljVnos) {
 79. //"prebere" stevilo: glede na izbrani nacin ga doloci nakljucno v danih mejah, ali pa ga
 80. // prebere iz vnosnega okna
 81. int r;
 82. if (nakljVnos) {
 83. //nakljucno stevilo od 1 do 15
 84. r = (int)(Math.random()*15 + 1);
 85. //nekaterih povezav ni
 86. if (r > 10) r = NESKONCNO;
 87. }
 88. else r = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(niz));
 89. return r;
 90. } //preberi
 91.  
 92. public static void branjeMatrike(int[][] matrika, boolean naklj) {
 93. for (int i = 0; i < matrika.length; i++) {
 94. for (int j = i + 1; j < matrika.length; j++) {
 95. matrika[i][j] = preberi("pov("+i+", "+j+"):", naklj);
 96. }
 97. }
 98. } //branjeMatrike
 99.  
 100. public static int[][] krusk(Kopica kopica, int n) {
 101. //po Krusklalovem postopku poisce minimalno vpeto drevo
 102. //resitev je malo "sirsi" vektor, vsaka komponenta ima tri mesta
 103. int[][] resitev = new int[n][3];
 104. //nova povezava; če je dopustna, jo bomo dodali
 105. int[] nova = new int[3];
 106. int i = 0;
 107. //natanko n-1 korakov
 108. while(i < n-1) {
 109. nova = kopica.povejVrh();
 110. kopica.brisi();
 111. if (dopustna(nova)) {
 112. dodaj(resitev, i, nova);
 113. i++;
 114. }
 115. }
 116. return resitev;
 117. } //krusk
 118.  
 119. public static boolean dopustna(int[] povezava){
 120. //preveri, ali je povezava dopustna - ali sta krajisci ze nepovezani; hkrati metoda se zdruzi
 121. //poddrevesi
 122.  
 123. int i = povezava[1];
 124. int j = povezava[2];
 125. i = poddrevesa[i];
 126. j = poddrevesa[j];
 127. //sta ze povezani
 128. if (i == j) return false;
 129. for (int k = 0; k < poddrevesa.length; k++) {
 130. //zdruzimo dve poddrevesi - indeksi bodo enaki
 131. if (poddrevesa[k] == j) poddrevesa[k] = i;
 132. }
 133. return true;
 134. } //dopustna
 135.  
 136. public static void dodaj(int[][] resitev, int i, int[] povezava) {
 137. //resitvi na mesto z indeksom i doda povezavo
 138.  
 139. resitev[i][0] = povezava[0];
 140. resitev[i][1] = povezava[1];
 141. resitev[i][2] = povezava[2];
 142. } //dodaj
 143.  
 144. public static void izpisResitve(Graphics g, int[][] resitev) {
 145. //na graficno povrsino izpise vektor resitve: povezave in cene, v istem vrstnem redu,
 146. //kot jih je določil algoritem
 147.  
 148. g.drawString(" povezava cena", 330, 10);
 149. g.drawString("-------------------------", 330, 20);
 150. int y = 30;
 151. int vsotaCen = 0;
 152. for (int k = 0; k < resitev.length-1; k++) {
 153. g.drawString(" ("+(resitev[k][1] + 1)+", "+(resitev[k][2] + 1)+")
 154. "+resitev[k][0], 330, y);
 155. vsotaCen = vsotaCen + resitev[k][0];
 156. y = y + 10;
 157. }
 158. g.drawString("-------------------------", 330, y);
 159. g.drawString("skupna cena: "+vsotaCen, 330, y + 10);
 160. } //izpisResitve
 161.  
 162. public static void narisiGraf(Graphics g, int[][] pov){
 163. //na graficno povrsino narise graf, dan z matriko povezav pov
 164.  
 165. int n = pov.length;
 166. for (int i = 0; i < n; i++) {
 167. for (int j = i + 1; j < n; j++) {
 168. //nepotrebno, pogoj je ce v metodi sami
 169. if (pov[i][j] != NESKONCNO) {
 170. g.setColor(new Color(150, 150, 150));
 171. narisiPovezavo(g, i, j, pov[i][j]);
 172. }
 173. }
 174. }
 175. for (int k = 0; k < n; k++) {
 176. narisiVozlisce(g, k);
 177. }
 178. }
 179.  
 180. public static void narisiDrevo(Graphics g, int[][] drevo) {
 181. //ze narisanem grafu označi minimalno vpeto drevo, povezave dodaja kot v Kruskalovem
 182. //algoritmu
 183.  
 184. for (int k = 0; k < drevo.length-1; k++) {
 185. g.setColor(new Color(0, 0, 250));
 186. narisiPovezavo(g, drevo[k][1], drevo[k][2], drevo[k][0]);
 187. cakaj(1500);
 188. }
 189. } //narisiDrevo
 190.  
 191. public static void narisiVozlisce(Graphics g, int i) {
 192. //narise vozlisce i, pozicije vozlisc so fiksirane (tabeli x in y)
 193.  
 194. g.setColor(new Color(250, 0, 0));
 195. g.fillOval(vozX[i] - 10, vozY[i] - 10, 20, 20);
 196. //vozlisca so oznacena od 1, ne od 0 naprej
 197. String oznaka = "" + (i + 1);
 198. g.setColor(new Color(0, 0, 0));
 199. g.drawString(oznaka, vozX[i] - 3, vozY[i] + 3);
 200. } //narisiVozlisce
 201.  
 202. public static void narisiPovezavo(Graphics g, int i, int j, int cena) {
 203. //narise povezavo med i-tim in j-tim vozliscem, njihove pozicije so fiksne - tabeli
 204. // vozX in vozY
 205.  
 206. if (cena < NESKONCNO) {
 207. crta(g, vozX[i], vozY[i], vozX[j], vozY[j]);
 208. int x = (3* vozX[i] + vozX[j]) / 4 - 4;
 209. int y = (3* vozY[i] + vozY[j]) / 4 + 4;
 210. narisiVozlisce(g, i);
 211. narisiVozlisce(g, j);
 212. g.setColor(new Color(0, 0, 0));
 213. g.drawString(""+cena, x, y);
 214. }
 215. } //narisiPovezavo
 216.  
 217. public static void crta(Graphics g, int x1, int y1, int x2, int y2) {
 218. //narise debelejso crto, barva je izbrana prej
 219. g.drawLine(x1, y1, x2, y2);
 220. g.drawLine(x1+1, y1, x2+1, y2);
 221. g.drawLine(x1-1, y1, x2-1, y2);
 222. g.drawLine(x1, y1-1, x2, y2-1);
 223. g.drawLine(x1, y1+1, x2, y2+1);
 224. } //crta
 225.  
 226. public static void cakaj(int koliko) {
 227. long zdaj = System.currentTimeMillis();
 228. while (zdaj > System.currentTimeMillis() - koliko);
 229. } //cakaj
 230. } //class
Osebna orodja