Komuniciranje v matematiki (FMF PRA)

Iz MaFiRaWiki


Osnovni podatki

  • Izvajanje: Predmet se predava v 2. letniku visokošolskega strokovnega študija FMF, smer Praktična matematika.
  • Predavatelj: prof. dr. Tomaž Pisanski
  • Asistent: ---
  • Spletna učilnica (Še ni predmeta)

Cilji in predmetno specifične kompetence

Študenti se bodo naučili pripraviti krajše seminarje. V okviru predmeta se bodo na podlagi lastnih izkušenj in opazovanja drugih usposobili za nastopanje pred razredom, izdelovanje preglednih predstavitev ipd. Naučili se bodo, kaj je pomembno za uspešno predstavitev in uspešno napisano seminarsko nalogo. V praksi bodo spoznali in osvojili uporabo računalniških orodij za pripravo predstavitev.

Opis vsebine

Vodja seminarja bo pripravil zadostno število krajših samostojnih tem in jih skupaj s potrebnim gradivom razdelil med študente. Teme bodo izbrane iz vsebin, za katere zadošča znanje prvega letnika študija.

Temeljna literatura

  • Gradivo, ki ga pripravi vodja seminarja.
  • Tale Wiki
  • S. Krantz: A primer of mathematical writting, American Mathematical Society, 1997.

Predvideni študijski dosežki

Znanje in razumevanje

Študent se nauči pripraviti krajšo predstavitev in napisati seminarsko nalogo.

Uporaba

Pridobljene izkušnje mu bodo v pomoč v času študija pri drugih predmetih in kasneje v delovnem okolju.

Refleksija

Povezovanje pridobljenih spretnosti s strokovnim znanjem.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet

Pridobljene izkušnje mu bodo v pomoč pri vseh drugih predmetih, ki zahtevajo predstavitev ali izdelavo domače naloge. Metode poučevanja in učenja Vsak študent pripravi vsaj eno predstavitev. Vsak študent mora napisati krajšo seminarsko nalogo. Poudarek je na sami izvedbi seminarja in na izdelanem pisnem izdelku. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti


Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

  • opravljen seminar
  • ocena je sestavljena iz ocene pripravljenega seminarja in njegovega zagovora
  • ocene: 1-5 (negativno), 6-10 (pozitivno) (po Statutu UL)

Metode evalvacije kakovosti

Študentska anketa (univerzitetna in interna), samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta

Glej tudi

Osebna orodja