Klavžar, Sandi; matematični kolokvij april 2000

Iz MaFiRaWiki

Izometrije, retrakcije in grafovski produkti

Sandi Klavžar

Univerza v Mariboru

13. april 2000


Produkti struktur so ena osnovnih konstrukcij v matematiki, tudi v teoriji grafov. Omejili se bomo na kartezični produkt in rezultate povezane z metričnimi lastnostmi grafov, kjer pomembno vlogo igrajo izometrije in retrakcije. V tem okolju se na naraven način pojavijo nekateri pomembni razredi grafov, na primer delne kocke in medianski grafi. Omenili bomo tudi nekaj hitrih algoritmov in nekaj uporab predstavljene teorije.

Osebna orodja