Galil-Giancarlo algoritem/Implementacija (Java)

Iz MaFiRaWiki

 
public class GalilGiancarlo
{
	private char[] niz;  //niz iz katerega luščimo vzorce
	private char[] x;   //vzorec katerega iščemo v nizu
	private int[] h;   //pozicije trenutno primerjanega elementa
	private int[] shift; //število elementov, ki jih lahko preskočim v nizu
	private int[] next;  //število elemntov, ki jih lahko preskočim v vzorcu
	private int n;    //velikost vzorca  
	private int m;    //velikost niza 
 
  //konstruktor
	public GalilGiancarlo(char[] iskalniNiz, int m, char[] vzorec, int n)
	{
		this.niz = new char[m];
  		this.niz = iskalniNiz;
  		this.x = new char[n+1];
  		
  		for(int i = 0; i < n; i++)
  		 x[i] = vzorec[i];
  	  x[n] = ' ';
  		   
  		this.n = n;
  		this.m = m;
  		this.h = new int[n+1];
		this.shift = new int[n+1];
		this.next = new int[n+1];
	}
	//metoda, ki dobi potrebne podatke iz vzorca za hitrejše primerjanje z nizom
	public int preGalilGiancarlo()
	{
	  int[] hmax = new int[n+1];
	  int[] kmin = new int[n+1];	
    int[] rmin = new int[n+1];
    int[] nhd0 = new int[n+1];
	  int i = 1;
	  int k = 1;
	  int q = 0;
	  int m = n;
	  int r = 0;
	  int s = -1;
	  
    //preračunamo indekse elementov, ki niso luknje
	  do
	  {	 
	   //dokler se dela niza ujemata nadaljuj
	  	 while(x[i] == x[i - k])
	    i++;
	  	  //indeks elementa, ki ni luknja
	 	  hmax[k] = i;
	  	  q = k + 1;
	  	  //dodamo vmesne elemente, ki zaradi ujemnja podnizov v nizu zgoraj odpadejo
	    while(hmax[q - k] + k < i)
	 	  {
	  	   hmax[q] = hmax[q - k] + k;
	  	   q++;
	  	  }
	  	  k = q;
	  	  //če se niz ni ujemal
	  	  if(k == i + 1)
	  	   i = k;
	  }while(k <= m);//delamo dokler ne dosežemo velikosti vzorva + 1
	 
   //določimo preskoke, ki jih naredimo, ko pride do neujemnja pri elementih,
   //ki niso luknje  
	 for(i = m; i >= 1; i--)
	  if(hmax[i] < m)
	   //indeksu v hmax-u priredimo vrednost i
	   kmin[hmax[i]] = i;
 
   //določimo preskoke, ki jih naredimo, ko pride do neujemnja pri elementih,
   //ki so luknje  
	 for(i = m - 1; i >= 0; --i)
	 {
	 	//v primeru, ko se vzorec od i-tega elementa naprej ujema z vzorcem od 0 
	 	//elementa naprej
	 	if(hmax[i + 1] == m)
	 	 r = i + 1;
	 	//če je luknja 
	 	if(kmin[i] == 0)
	 	 rmin[i] = r;
	 	else
	 	 rmin[i] = 0;
	 }
 
	 //določimo tabelo indeksov, po kateri bomo primerjali vzorec z tekstom 
	 r = m;
	 for(i = 0; i < m; i++)
	 {
	 	if(kmin[i] == 0)
	 	 h[--r] = i;//luknje dodajamo iz desne proti levi
	 	else
	 	 h[++s] = i;//elemente, ki niso luknje pa od leve proti desni
	 }
 
	 //število elementov ki niso lukje
	 int nd = s;
 
   //shift nam pove koliko elementov lahko v naslednjem poizkusu preskočimo
	 for(i = 0; i <= nd; i++)
	  shift[i] = kmin[h[i]];//za elemete, ki so luknje
	 for(i = nd + 1; i < m; ++i)
	  shift[i] = rmin[h[i]];//za elemete, ki niso luknje
	 shift[m] = rmin[0];//če se celoten niz ujema
	 
	 //nhd0 nam pove koliko lukenj imamo do tega elementa v vzorcu
	 s = 0;
	 for(i = 0; i < m; ++i)
	 {
	 	nhd0[i] = s;//dodamo vrednost na i-tem mestu
	 	if(kmin[i] > 0)
	 	 ++s;
	 }
 
	 //next nam pove koliko elemntov na začetku nam ni treba ponovno primerjati
	 //ker se že ujemajo 
	 for(i = 0; i <= nd; ++i)
	  //število elementov, ki niso luknje med indeks tekočega elementa - vrednostjo preskoka
	  next[i] = nhd0[h[i] - kmin[h[i]]];
	 for(i = nd + 1; i < m; ++i)
	  //število elementov, ki so luknje med velikostji vzorca - vrednostjo preskoka 
	  next[i] = nhd0[m - rmin[h[i]]];
	 next[m] = nhd0[m - rmin[h[m - 1]]]; 
	 
	 return nd;//vrnemo število elementov, ki niso luknje
	}
	
  //metoda vrne stevilo ponovitev vzorca v niz-u
	public int GalilGiancarlo()
	{	
	 int i; //kje v vzorcu stojimo
	 int j; //kje v tekstu stojim
	 int k; //število elemntov ki se ujema pri kateri se prepona ujema z pripona
	 int ell; //število enakih elementov, ki se na začetku ponovi
	 int last; //do kje v tekstu se trenutno vzorec ujema
	 int nd; //število nelukenj
	 int ponovitve; //vračamo število ujemanj
   boolean heavy; //pomaga pri določanju, ko se ujemajo vse neluknje 
   
   ponovitve = 0;
   
   //pogledamo število enakih znakov v vzorcu na začetku
   for(ell = 0; x[ell] == x[ell+1]; ell++);
   //če imamo samo enake znake delamo malo drugače
   if(ell == n-1)
   {
   	//gremo skozi celoten niz
   	for(j = ell = 0; j < n; ++j)
    {
     //če se znak ujema 	
   	 if(x[0] == niz[j])
   	 {
   	 	//povečamo število trenutno ujemajočih znakov
   	 	++ell;
   	 	//če je to večje ali enako velikosti vzorca povečamo
   	 	//število najdenih zadetkov
   	 	if(ell >= n)
   	 	 ponovitve++;
   	 }
   	 //če znak ni isti potem je število zadetkov enako nič
   	 else
   	  ell = 0;
    }	
   }
   //če nimamo enakih znakov potem
   else
   {
   	//najprej preračunamo potrebne podatke za hitro iskanje
   	nd = preGalilGiancarlo();
   	//postavimo začetne vrednosti
   	i = j = 0;
   	heavy = false;
   	last = -1;
   	//delamo dokler vzorec še v celoti pade v primerjani niz 
   	while(j <= m - n)
   	{
     //če so se ujemali vsi elementi, ki niso luknje		
   	 if(heavy && i == 0)
   	 {
   	 	k = last - j + 1;//določimo koliko elementov se že ujema
   	 	while(x[0] == niz[j + k])//dokler so elementi isti, kot prvi element nadaljuj
   	 	 k++;
   	 	//če se prvi različni element od prvega elementa vzorca razlikujeta ter se ujema kvečjemu 
   	 	//število enakih elementov na začetku, lahko gremo za k + 1 koraov naprej 
   	 	if(k <= ell || x[ell + 1] != niz[j + k])
   	 	{
   	 	 i = 0;
   	 	 j += (k + 1);
   	 	 last = j - 1;
   	 	}
   	 	//drugače pa na j + k - ell - 1 mesto
   	 	else
   	 	{
   	 	 i = 1;
   	 	 last = j + k;
   	 	 j = last - (ell + 1);	
   	 	}
    	heavy = false;
    	 }
    	 else
    	 {
    	 	//primerjamo dokler se znaki ujemajo ali pa ne pridemo do konca niza
    	 	while(i < n && last < j + h[i] && x[h[i]] == niz[j + h[i]])
    	 	 i++;
    	 	//če se celoten niz ujema potem povečamo število ponovitev
    	 	if(i >= n || last >= j + h[i])
    	 	{
    	 	 ponovitve++;
    	 	 i = n;	
    	 	} 
    	 	//če je število ujemanj znakov večje kot število lukenj
    	 	if(i > nd)
    	 	 last = j + n - 1;
    	 	//gremo za preskok naprej 
    	 	j += shift[i];
    	 	//koliko vrednosti se že ujema s tekstom
    	 	i = next[i]; 
    	 }
    	 //ali je potrebno posebno preverjanje
    	 heavy = (j > last ? false : true);
   	}
   }
   
   return ponovitve;//vračamo število ponovitev
 }
}
Osebna orodja