Topologija omrežja

Iz MaFiRaWiki

Transportni sistem povezuje računalnike, v katerih se izvajajo informacijske storitve. Informacijskim storitvam zagotavlja idealen prenosni kanal. To ne pomeni, da je prenosni kanal neskončno hiter, temveč da je s stališča informacijskih storitev zanesljiv, ker sam odpravlja vsakovrstne napake:

 • popačenje paketa na prenosnih poteh,
 • izgubo paketa,
 • nepravilen vrstni red paketov,
 • odstranjuje večkratne kopije paketov.

Infrastrukturni del transportnega sistema, množico fizikalnih gradnikov, imenujemo hrbtenica omrežja (backbone). Njegova najpomembnejša storitev je zagotavljanje povezljivosti.

Vsebina

Elementi hrbtenice

Topologijo omrežja opredeljujejo vozlišča in povezave med njimi. Povezava je opredeljena z dvema vozliščema.

 • Vozlišča so aktivni elementi hrbtenice, ker usmerjajo promet.
 • Lokalna vozlišča so tista, ki povezujejo računalnike z omrežjem.
 • Omrežna vozlišča so tista, ki nase nimajo priključenih računalnikov, kar pomeni, da nimajo implementiranih MSPT.
 • Povezave so s stališča topologije pasivni elementi, saj pakete ne glede na njihovo vsebino med dvema točkama le pasivno prenašajo.
 • Lokalne povezave so povezave med računalnikom in lokalnim vozliščem.
 • Omrežne povezave povezujejo dve vozlišči.

Topologija vodila (bus)

Opis slike
Primer topologije vodila


To je primer mnogotočkovne zveze. Računalniki na mreži si istočasno delijo isti fizični medij. Naenkrat lahko samo ena naprava pošilja, vse ostale pa sprejemajo.

Zvezdna topologija (star)

Omogoča enostavno dodajanje novih postaj in odkrivanje napak. Računalniki so povezani v skupno centralno vozlišče in je zaradi tega enostaven usmerjevalni postopek med poljubnimi pristopnimi točkami. Slabost je pri izpadu centralnega vozlišča (računalnika), kajti ustavi se celotno omrežje. Pri velikem številu priključenih računalnikov postane promet počasen.

Topologija obroča (ring)

Opis slike
Primer topologije v obliki obroča

Več vozlišč nanizamo drugo za drugo v obroč. Primerjava obroča z zvezdo: To omrežje je boj trdoživo, saj so ob izpadu vozlišča prizadeti le lokalni uporabniki. Ob izpadu dveh vozlišč lahko omrežje razpade na dva dela. Pogosto srečamo omrežja, kjer obročasta topologija povezuje lokalna zvezdna omrežja.

Pomankljivost:

 • Dolžina poti med dvema točkama je zelo odvisna od mesta izvora in ponora.

Primer topologije obroča je sistem Token-Ring.

Drevesna topologija (tree)

Opis slike
Primer topologije drevesa

Drevesno topologijo si lahko predstavljamo kot večnivojsko zvezdo. V praksi jo srečamo le redko, navadno v omrežjih lokalnega dostopa (povezuje množico terminalov z med seboj povezanimi koncentratorji).

Polna topologija

Polna topologija zahteva neposredne povezave med vsemi pari vozlišč. Usmerjevalni postopki v taki topologiji so zelo zahtevni, saj število možnih poti med dvema točkama strmo narašča s številom vozlišč. Tudi njena cena je visoka. V praksi tako topologijo srečamo le redko, večinoma v omrežjih s posebnim namenom.

Splošna topologija

Splošna topologija je v praksi najpogostejša. Vsebuje poljubno izmed podmnožic povezav popolne topologije, ki še zagotavljajo povezanost omrežja. Njena kompleksnost je lahko visoka ali nizka, odvisno od tehnoloških in uporabniških zahtev.

Topologija s skupinskim medijem

Klasičen prenosni kanal povezuje dve točki, oddajnik in sprejemnik. To je dvotočkovni prenosni kanal, saj omogoča priključitev le dveh aktivnih elementov:

 • računalnik - računalnik
 • računalnik - vozlišče
 • vozlišče - vozlišče

S pojavom lokalnih omrežij (LAN) se je spremenil pristop priključevanja le dveh aktivnih elementov na segment prenosnega medija. Ta tehnologija LAN omogoča priključitev več aktivnih elementov (računalnik, vozlišče) na en prenosni medij - govorimo o skupinskem prenosnem kanalu. Danes v hrbtenicah srečujemo oba tipa prenosnih kanalov, pogosta je tudi uporaba obeh v istem omrežju.

Pri skupinskem mediju sta možna naslednja tipa tehnologij:

 • Topologija obroča, ki se razlikuje od klasičnega obroča, kjer se podatki prenašajo od vozlišča do vozlišča. Na točki oddajnika se obroč na videz razklene. Sporočilo na vodilu je dostopno vsem pristopnim točkam. Točka na osnovi naslova sporočila ugotovi, ali je namenjeno njej.
 • Topologija vodila
Osebna orodja