Topologija (FMF)/Naloge/4.kolokvij-2004-06-04/Naloga4

Iz MaFiRaWiki

Naj bosta X in Y poljubna topološka prostora in naj bo x_0 \in X poljubna točka. Na prostoru zveznih preslikav \mathcal{C}(X, Y) s topologijo konvergence po točkah definiramo ekvivalenčno relacijo s predpisom: f \sim g natanko tedaj, ko je f(x0) = g(x0). Kateremu prostoru je homeomorfen kvocientni prostor \mathcal{C}(X, Y)/_\sim? Odgovor utemelji!

Rešitev

Osebna orodja