Specifična toplota

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Specifična toplota (oznaka c) je toplota, ki jo je potrebno dovesti na kilogram dane snovi, da se temperatura poveča za en kelvin.

Specifična toplota pri stalni prostornini

Kadar je prostornina konstantna, sistem pa ne opravlja ali prejema nikakršne drugačne oblike dela, je sprememba energije sistema enaka izmenjani toploti:

dW = dQ = mcVdT,

pri čemer je W energija, Q toplota, m masa, T temperatura in cV specifična toplota pri stalni prostornini.

Specifična toplota pri stalnem tlaku

Pri spremembah pri stalnem tlaku, kjer ni drugega razen tlačnega dela, je sprememba entalpije enaka izmenjani toploti:

dH = dQ = mcpdT,

pri čemer je H entalpija in cp specifična toplota pri stalnem tlaku.

Izmenjana toplota je enaka razliki spremembe energije sistema in dela:

dQ = mcpdT = mcVdT + pdV.

Toplotna kapaciteta

Če pomnožimo specifično toploto homogene snovi z njeno maso, dobimo toplotno kapaciteto:

cVm = CV,
cpm = Cp.
Osebna orodja