Rezervirana beseda

Iz MaFiRaWiki

 • Rezervirana beseda - rezervirane besede - keywords
 • Rezervirana beseda - rezervirane besede - ključne besede

Program zapisan v danem programskem jeziku je pred izvajanjem na danem računalniku potrebno prevest v strojni jezik danega računalnika. Prvi korak prevajanja izvorne kode programa v prevod ali ciljni program je leksikalna analiza niza znakov, ki predstavlja program zapisan v izvorni kodi.

Prevajalnik v prvem koraku razbije ali razdeli celoten niz znakov, ki predstavlja izvorno kodo programo v manjše nize ali podnize, ki predstavljajo osnovne gradnike ali elemente danega programskega jezika. Pravimo jim simboli programskega jezika.

Simboli - gradniki programskega jezika ;

 • rezervirane besede - keywords
 • imena - simbolična imena - identifiers
 • konstante -

Del izvorne kode so nizi znakov, ki predstavljajo tako imenovane rezervirane besede danega programskega jezika. Osnoven element vsakega programskega jezika so rezervirane besede. Pomen oziroma vloga rezerviranih besed je v programskem jeziku točno določena. Rezerviranih besed ne smemo uporabit za poimenovanje ničesar drugega, ne spremenljivk, ne konstant, ne ... V kolikor uporabimo ime rezervirane besede (na primer) za poimenovanje spremenljivke nas prevajalnik na to opozori, javi napako.

Rezervirane besede pišemo z malimi črkami. V objektno orientiranem programskem jeziku Java, prav tako zapis imena spremenljivk praviloma začenjamo z malo črko.

Omenjeno, lahko privede do napake;

 • ime spremenljivke je enako rezervirani besedi.

Poznavanje rezerviranih besed danega programskega jezika preprečuje prisotnost omenjenih napak v programski kodi.


Preglednica rezerviranih besed objetno orientiranega programskega jezika Java:

 • boolean
 • byte
 • char
 • double
 • float
 • int
 • long
 • short
 • break
 • continue
 • do
 • for
 • while
 • case
 • else
 • if
 • switch
 • catch
 • finally
 • throw
 • try
 • abstract
 • class
 • default
 • extents
 • implements
 • instanceof
 • interface
 • final
 • native
 • new
 • private
 • protected
 • public
 • static
 • synchronized
 • threadsafe
 • transient
 • void
 • volatile
 • false
 • import
 • null
 • package
 • return
 • super
 • this
 • true
 • byvalue
 • cast
 • const
 • future
 • generic
 • goto
 • inner
 • operator
 • outer
 • rest
 • var

Osebna orodja