Register (Windows)

Iz MaFiRaWiki

Register je datoteka, ki hrani podatke o konfiguraciji sistema in uporabniških programov. Nastavitve so shranjene v obliki ključev. Vsak ključ ima ime in hrani določeno nastavitev. Ključi so zaradi preglednosti organizirani v skupine.

Register deluje kot nekakšna knjižnica oziroma katalog povezav, nastavitev in napotkov operacijskemu sistemu. Kadar odpremo nek program, dobi operacijski sistem v registru informacije o lokaciji dodatnih knjižnic, ki jih ta program uporablja za shranjevanje lastnih nastavitev. Register vsebuje tudi ogromno informacij o samem operacijskem sistemu, nameščenih programih, registriranih uporabnikih in njihovih nastavitvah, vrstah dokumentov, fizičnih komponentah, namizju itd. Praktično to pomeni, da se vse, kar spreminjamo, dodajamo ali odstranjujemo iz operacijskega sistema, vključno z vso strojno opremo, programi in uporabniki, registrira oziroma zapiše v register.

Po nekajmesečni povprečni rabi računalnika utegne biti v registru precej napačnih informacij. Te nastanejo predvsem zaradi napačnega odstranjevanja orodij, napačnega brisanja datotek oziroma programov, do katerih obstajajo bližnjice, izvajanja programov brez ustreznih gonilnikov ali zahtevane strojne opreme itd. Vse skupaj je seveda odvisno tudi od dinamike dogajanja v operacijskem sistemu - če uporabnik nenehno dodaja nove programe in komponente, hkrati pa ne skrbi dosledno za njihovo odstranjevanje, na ta način veliko prispeva k neurejenosti registra. Ker pa je za večino uporabnikov nepriporočljivo, predvsem pa zamudno, da po njem brskajo sami, je najboljša rešitev uporaba namenskega orodja za čiščenje in urejanje registra. Tako lahko precej pohitrimo delovanje sistema, a je pri tem vseeno potrebna previdnost, saj se nepravilni posegi v register lahko končajo z nestabilnim delovanjem, v skrajnem primeru pa celo z nedelovanjem sistema.

Urejevalnik registra (Registry Editor) poženemo s pomočjo gumba Start - Run - Regedit. Sistem ključev je organiziran po skupinah približno tako kot datotečni sistem. Mape tu pomenijo skupino ključev, v vsaki mapi pa je lahko ključ. Ko na levi strani kliknemo na mapo, na desni strani vidimo njeno vsebino, torej ključe v njej. Ključi hranijo različne vrednosti. Če želimo spremeniti vrednost ključa, dvakrat kliknemo na ključ.

Urejevalnik registra
Enlarge
Urejevalnik registra

Struktura osnovnih skupin ključev:

  1. HKEY_CLASSES_ROOT: ključi, ki hranijo podatke o tem, kateri programi so povezani z določenim tipom datotek. Vsebujejo podatke o vrstah datotek, priponah imen datotek in podobne podatke. Podatki v teh ključih povedo Windows XP, kako naj obravnava različne vrste datotek in nadzira osnovne možnosti uporabniškega vmesnika, kot so dvoklik z miško in priročni meniji. Ti ključi vsebujejo tudi opise razredov za edinstvene predmete, kot so vrste datotek ali predmete OLE, zato je tudi v imenu beseda CLASSES. Pogosto razredi, ki so povezani z vrstami datotek, vsebujejeo podključ Shell. Ta določa dejanja, kot so odpiranje in tiskanje, ki jih je mogoče izvesti z datotekami te vrste.
  2. HKEY_CURRENT_USER: ključi, ki hranijo konfiguracijo trenutno prijavljenega uporabnika. Tukaj so zbrane nastavitve za uporabnikovo namizje ter nastavitve, ki vplivajo na videz in delovanje Windows XP. Te ključi so uporabni tudi za upravljanje omrežnih povezav in povezav z napravami, kot so tiskalniki, za osebne nastaviteve, kot so barve na zaslonu, ter za upravljanje varnostnih pravic. V teh ključih so tudi oznake SID (Security Identifier), ki označujejo uporabnika računalnika in hranijo podatke o uporabnikovih pravicah in prednostnih nastavitvah.
  3. HKEY_LOCAL_MACHINE: ključi, ki hranijo celotno konfiguracijo sistema (informacije o strojni in programski opremi, ter sistemske podatke). Ključi torej vsebujejo podatke o samem računalniku in tudi o operacijskem sistemu. Tukaj so zapisane podrobnosti o strojni opremi, med katero sodijo tipkovnica, tiskalniška vrata in podatkovna shramba. Poleg tega pa vsebuje tudi podatke, povezane z varnostjo, podatke o nameščeni programski opremi, zagonu sistema, gonilnikoh, storitvah in konfiguraciji računalnika za Windows XP.
  4. HKEY_USERS: ključi, ki hranijo kopijo profilov vseh uporabnikov, ki so se kdaj prijavili v sistem.
  5. HKEY_CURRENT_CONFIG: ključi, ki hranijo trenutno konfiguracijo sistema.


Vsaka skupina vsebuje še podskupine ključev. Ključi in podključi vsebujejo vrednosti, ki nadzirajo določene nastavitve.

Primer uporabe: ključ HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse\DoubleClickSpeed določa čas, ki mora preteči med dvema klikoma z mipško, da Windows dejanje ne razume kot dvoklik. Čas pa nastavimo tako, da spremenimo vrednost ključa v registru. Ko je nastavitev spremenjena, se le-ta zapiše v register, v ključ, ki nato nadzira to nastavitev.


Ključ lahko vsebuje eno ali več vrednosti. Našteti so opisi petih osnovnih vrst podatkov vrednosti v registru:

  1. REG_SZ (Vrednosti niza): ti podatki so razumljivi in enostavni za urejanje, ker gre za golo besedilo in številke. To je najpogostejša vrsta podatkov v registru.
  2. REG_MULTI_SZ (Večnizna vrednost): vrsta podatkov vsebujejo več nizov golega besedila in številk. Urejevalnik omogoča urejanje teh vrednosti, ne omogoča pa ustvarjanja.
  3. REG_EXPAND_SZ (Vrednosti razširljivega niza): vrsta podatkov vsebuje spremenljivke, ki jih Windows uporablja kot kazalec za mesta datotek.
  4. REG_BINARY (Dvojiška vrednost): pri tej vrsti podatkov gre za dvojiške vrednosti, za ničle in enke. Splošno pravilo pa je, da dvojiških vrednosti ne urejamo.
  5. REG_DWORD (Vrednosti DWORD): te podatki so prikazani s številkami. Včasih ničla vklopi ključ, enka pa izklopi, lahko pa se uporabljene tudi druge številke. Čeprav vidimo vrednosti in jih urejamo kot številke, sam register uporablja številko, zapisano v šestnjastiški obliki.
Osebna orodja