Rešitev: Iskanje največje luknje (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: Iskanje največje luknje

 Clear[najvecjaLuknja]
 najvecjaLuknja[t_List]:=
 Module[{n,min,max,luknja,l,minI,MaxI,i,e,I,m,j},
  n=Length[t];
  min=Min[t];
  max=Max[t];
  If[min==max,Return[0]];
  
  luknja=0;
  l=N[(max-min)/(n+1)];      (*Določimo širino enega podintervala.*)
  minI=Table[Infinity, {n+1}];
  MaxI=Table[-Infinity, {n+1}];  (*V tabelah minI in MaxI bodo minimumi in maksimumi vsakega podintervala (le teh je n + 1).*)
  For[i = 1,i ≤ n,i++,
   e=t[[i]];
   I=IntegerPart[(e-min)/l] + 1;  (*I je zaporedna številka intervala, katerem je i - ti element tabele.*)
   If[I>n+1, I=n+1];
   If[e<minI[[I]], minI[[I]]=e];
   If[e>MaxI[[I]], MaxI[[I]]=e];  (*Popravimo minimum in maksimum podintervala, če je to potrebno.*)
  ];
  
  m=MaxI[[1]];
  j=1;
  While[j≤n,
   While[minI[[j]]==Infinity, j++];
   If[minI[[j]]-m>luknja, luknja=minI[[j]]-m];
   m=MaxI[[j]];
   j++;
  ];
  (*Gremo čez tabelo MaxI od prvega do predzadnjega elementa. Na vsakem koraku pogledamo razliko med maksimumom j-tega 
    podintervala in minimumom prvega intervala desno od j-tega, ki ni prazen.*)
  
  Return[luknja];
  ]
 najvecjaLuknja::usage="Funkcija najvecjaLuknja[t] največjo luknjo v tabeli t.(Luknja je razlika med po velikosti sosednjima 
  elementoma v tabeli.)";

Preizkusimo na primeru:

 Clear[t]
 t={1,10,35,14,13,2,11};
 In[32]:= najvecjaLuknja[t]
 Out[32]:= 21

Glej tudi

Osebna orodja