Primov algoritem/NeznanAvtor

Iz MaFiRaWiki

Algoritem je postopek, skupek navodil, za izvedbo določenega opravila ali naloge. Računalniški algoritem je sestavljen iz korakov. Vsak korak izvede svoje opravilo in je logično povezan z drugimi koraki. Število korakov algoritma je končno. Vrstni red korakov je točno določen in je odvisan od naloge.

Vsebina

Algoritem

Osnovna ideja Primovega algoritma je začeti z poddrevesom, ki vsebuje eno samo vozlišče in iterativno dodajati najkrajšo povezavo, dokler ne dobimo celega vpetega devesa. Preprosta implementacija te ideje zahteva, da se v eni iteraciji za vsako vozlišče v trenutnem drevesu pregledajo vse povezave. V drevo se doda najkrajša povezava z nekim vozliščem, ki še ni v drevesu. To ponavljamo dokler niso vsa vozlišča v našem poddrevesu.

Postopek

Podan je povezan graf G=(V,E) in cena povezave w (funkcija, ki slika iz množice E v množico pozitivnih realnih števil R+).
Poiščimo minimalno vpeto drevo:

 1. Naj bo števec i=0 in si izberimo začetno vozlišče u0. Množica vozlišč vpetega drevesa je zdaj S0={u0} in pot P(u0)=0, P(v)= neskončna, kjer v<>u0. Če graf G vsebuje samo eno vozlišče smo končali, drugače nadaljujemo z 2. korakom.
 2. Za vsak v iz S\V zamenjaj sedanjo pot P(v) z minimalno potjo min{P(v), w(v,ui)}.
 3. Poišči vozlišče v, ki je minimalno (ima najmanjšo pot iz ui) in naj bo to vozlišče ui + 1.
 4. Naj bo Si+1=Si unija {ui+1}.
 5. Povečaj števec i=i+1. Če je i enak številu vozlišč v grafu G manj 1 (i=|V|-1), končaj, drugače se vrni na 2. korak.

Časovna zahtevnost

Časovna zahtevnost Primovega algoritma je O(n2)

Primer


Slikovni prikaz

Slikovni prikaz, kako s pomočjo Primovega algoritma na povezanem grafu poiščemo minimalno vpeto drevo.


Prvotno drevo:

Koraki Primovega algoritma:
1. Korak:


2. Korak:


3. Korak:


4. Korak:


5. Korak:


6. in zadnji korak:


Koda

Koda Primovega algoritme v Javi.

 1. public class Prim {
 2. public static int [] prim (WeightedGraph G, int s) {
 3. final int [] razdalja = new int [G.size()];
 4. final int [] opazovanje = new int [G.size()]; // opzovanje vozlisc v drevesu
 5. final boolean [] obiski = new boolean [G.size()]; // vsi napacni zacetki
 6. for (int i=0; i<razdalja.length; i++) {
 7. razdalja[i] = Integer.MAX_VALUE;
 8. }
 9. razdalja[s] = 0;
 10. for (int i=0; i<razdalja.length; i++) {
 11. final int next = minVertex (razdalja, obiski);
 12. obiski[next] = true;
 13. final int [] n = G.neighbors(next);
 14. for (int j=0; j<n.length; j++) {
 15. final int v = n[j];
 16. final int d = G.getWeight(next,v);
 17. if (razdalja[v] > d) {
 18. razdalja[v] = d;
 19. opazovanje[v] = next;
 20. }
 21. }
 22. }
 23. return opazovanje;
 24. }
 25. private static int minVertex (int [] razdalja, boolean [] v) {
 26. int x = Integer.MAX_VALUE;
 27. int y = -1; // graf ni povezan
 28. for (int i=0; i<razdalja.length; i++) {
 29. if (!v[i] && razdalja[i]<x) {y=i; x=razdalja[i];}
 30. }
 31. return y;
 32. }
 33. } // class Prim

Glej tudi

Osebna orodja