Povprečna električna moč

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Povprečno električno moč lahko izračunamo, če poznamo električno moč kot funkcijo časa

\overline{P} = \frac{1}{(t_2 - t_1)}\int_{t_1}^{t_2} P(t)dt,

kjer je [t1,t2] časovni interval, na katerem nas zanima povprečje.


Povprečno moč lahko izrazimo z efektivno napetostjo in efektivnim tokom

\overline{P} = U_{ef}I_{ef}.


Povprečna moč, ki jo ustvarja generator sinusne napetosti, je enaka

\overline{P} = \frac{1}{2}U_0I_0cos\delta,

pri čemer je U0 amplituda sinusne napetosti in I0 amplituda ustreznega toka, δ pa faza med njima.

Osebna orodja