Naloga/Programiranje/Objektno programiranje/Razred AVLDrevo/Rešitev (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Osnovne funkcije

Drevo oz. vozlišče je definirano kot seznam štirih spremenljivk: ravnotežnostni faktor, padatek, levo drevo in desno drevo. Prazno drevo je definirano kot prazen seznam. Osnovne funkcije definirajo kreiranje novega vozlišča ter branje in vstavljanje posameznih spremenjljivk v določeno vozlišče drevesa

 1. emptyTree = {};
 2.  
 3. node[balance_, data_, left_, right_] := {balance, data, left, right}
 4. leftTree[{_, _, left_, _}] := left
 5. rightTree[{_, _, _, right_}] := right
 6. nodeData[{_, data_, _, _}] := data
 7. balanceFactor[{balance_, _, _, _}] := balance
 8. setLeftTree[tree_, left_] :=
 9. node[balanceFactor[tree], nodeData[tree], left, rightTree[tree]]
 10. setRightTree[tree_, right_] :=
 11. node[balanceFactor[tree], nodeData[tree], leftTree[tree], right]
 12. setBalance[tree_, balance_] :=
 13. node[balance, nodeData[tree], leftTree[tree], rightTree[tree]]
 14. setData[tree_, data_] :=
 15. node[balanceFactor[tree], data, leftTree[tree], rightTree[tree]]
 16.  
 17. (* spremenljivke, potrebne pri vstavljenju in brisanju *)
 18. balanceChanged = False;
 19. deleteInProgress = False;
 20. deletedData = Null;

Funkcije za vstavljanje

Sledeče funkcije omogočajo vstavljanje novih elementov v drevo. Novi element se najprej vstavi kot list na pravo mesto, nato pa se ob "plezanju" nazaj po drevesu z rotacijami drevo poravlja (če je seveda potrebno).

Funkcija insert[tree_,data_] vstavi en element v drevo. Funkcija insertList[tree_,data_] pa vstavi v drevo seznam elementov.

 1. insertList[tree_, data_] := Fold[insert, tree, data]
 2. insert[tree_, data_] :=
 3. Module[{}, balanceChanged = False; deleteInProgress = False;
 4. insertNode[tree, data]]
 5.  
 6. (* vstavi element kot list *)
 7. insertNode[emptyTree, data_, Key_: Identity] :=
 8. Module[{}, balanceChanged = True;
 9. node[0, data, emptyTree, emptyTree] ]
 10.  
 11. (* .e je element .e v drevesum, ne naredi ni. *)
 12. insertNode[tree_, data_, Key_: Identity] /;
 13. Order[Key[data], Key[nodeData[tree]]] == 0 := tree
 14.  
 15. (* .e je novi element monj.i, vstavi v levo poddrevo *)
 16. insertNode[tree_, data_, Key_: Identity] /;
 17. Order[Key[data], Key[nodeData[tree]]] > 0 :=
 18. fix[ setLeftTree[tree, insertNode[leftTree[tree], data, Key]], 1]
 19.  
 20. (* sicer je ve.i, vstavi v desno poddrevo *)
 21. insertNode[tree_, data_, Key_: Identity] :=
 22. fix[ setRightTree[tree, insertNode[rightTree[tree], data, Key]], -1]

Funkcije za brisanje

Sledeče funkcije omogočajo brisanje elementov iz drevesa. Najprej se poišče element element, ki ga želimo zbrisati, nato pa je postopek sledeči:

 - če je element list, se ga odstrani
 - če ima element samo enega sina, se ga zamenja s sinom
 - če ima element dva sinova, se ga zamenja z največjim elementom levega poddrevesa

V vseh primerih je treba preveriti, če je prišlo do spremembe ranotežja in drevo poraviti, če je potrebno.

Funkcija remove[tree_, data_] odstrani en element iz drevesa. Funkcija insertList[tree_, data_] pa odstrani iz drevesa seznam elementov.

 1. removeList[tree_, data_] := Fold[remove, tree, data]
 2. remove[tree_, data_] :=
 3. Module[{}, balanceChanged = False; deleteInProgress = True;
 4. deleteNode[tree, data]]
 5.  
 6. (* .e iskanega elementa ni v drevesu, ne naredi ni. *)
 7. deleteNode[emptyTree, data_, Key_: Identity] := emptyTree
 8. (* .e je manj.i, bri.i iz levega poddrevesa *)
 9. deleteNode[tree_, data_, Key_: Identity] /;
 10. Order[Key[data], Key[nodeData[tree]]] > 0 :=
 11. fix[ setLeftTree[tree, deleteNode[leftTree[tree], data, Key]], -1]
 12. (* .e je ve.ji, bri.i iz desnega poddrevesa *)
 13. deleteNode[tree_, data_, Key_: Identity] /;
 14. Order[Key[data], Key[nodeData[tree]]] < 0 :=
 15. fix[ setRightTree[tree, deleteNode[rightTree[tree], data, Key]], 1]
 16. (* na.li smo iskani element, zbri.i *)
 17. deleteNode[tree_, data_, Key_: Identity] :=
 18. Module[{}, balanceChanged = True; delete[tree]]
 19.  
 20. (* .e ima element nima sina ali ima enega sina, ga zamenjaj s tem
 21. sinom *)
 22. delete[tree_] /; rightTree[tree] == emptyTree := leftTree[tree]
 23. delete[tree_] /; leftTree[tree] == emptyTree := rightTree[tree]
 24. (* sicer ima dva sina, zamenjaj ga z najve.jim v levem poddrevesu *)
 25. delete[tree_] :=
 26. Module[{tree1}, tree1 = setLeftTree[tree, del[leftTree[tree]]];
 27. tree1 = setData[tree1, deletedData]; fix[tree1, -1]]
 28.  
 29. del[r_] /; rightTree[r] =!= emptyTree :=
 30. fix[setRightTree[r, del[rightTree[r]]], 1]
 31. del[r_] :=
 32. Module[{}, balanceChanged = True; deletedData = nodeData[r] ;
 33. leftTree[r]]

Funkcije za popravljenje drevesa

Te funkcije popravijo ranotežnostni faktor in ugotovijo, če je potreno drevo popraviti (rotirati).

 1. fix[tree_, mod_] /; balanceChanged && balanceFactor[tree] == 1*mod :=
 2. Module[{}, balanceChanged = If[deleteInProgress, True, False];
 3. setBalance[tree, 0]]
 4. fix[tree_, mod_] /; balanceChanged && balanceFactor[tree] == 0 :=
 5. Module[{}, balanceChanged = If[deleteInProgress, False, True];
 6. setBalance[tree, -1*mod]]
 7. fix[tree_, mod_] /; balanceChanged && balanceFactor[tree] == -1*mod :=
 8. Module[{}, balanceChanged = If[deleteInProgress, True, False];
 9. rotate[tree]]
 10. fix[tree_, mod_] := tree

Funkcije za obračanje drevesa

Te funkcije izvajajo dejanske rotacije drevasa (in poddreves), potrebne za uravnoteženje. Imamo enojne in dvojne rotacije.

 1. rotate[tree_] /;
 2. balanceFactor[tree] == 1 && balanceFactor[rightTree[tree]] >= 0 :=
 3. rotateL[tree]
 4. rotate[tree_] /;
 5. balanceFactor[tree] == 1 && balanceFactor[rightTree[tree]] < 0 :=
 6. rotateDL[tree]
 7.  
 8. rotate[tree_] /;
 9. balanceFactor[tree] == -1 && balanceFactor[leftTree[tree]] <= 0 :=
 10. rotateR[tree]
 11. rotate[tree_] /;
 12. balanceFactor[tree] == -1 && balanceFactor[leftTree[tree]] > 0 :=
 13. rotateDR[tree]
 14. rotate[tree_] := tree
 15.  
 16. rotateL[tree_] := Module[{newRoot, tree1},
 17. newRoot = rightTree[tree];
 18. tree1 = setRightTree[tree, leftTree[newRoot]];
 19. If[deleteInProgress && balanceFactor[newRoot] == 0,
 20. balanceChanged = False;];
 21. tree1 =
 22. setBalance[tree1,
 23. If[deleteInProgress && balanceFactor[newRoot] == 0, 1, 0]];
 24. newRoot = setLeftTree[rightTree[tree], tree1];
 25. newRoot =
 26. setBalance[newRoot,
 27. If[deleteInProgress && balanceFactor[newRoot] == 0, -1, 0]];
 28. newRoot
 29. ]
 30.  
 31. rotateR[tree_] := Module[{newRoot, tree1},
 32. newRoot = leftTree[tree];
 33. tree1 = setLeftTree[tree, rightTree[newRoot]];
 34. If[deleteInProgress && balanceFactor[newRoot] == 0,
 35. balanceChanged = False;];
 36. tree1 =
 37. setBalance[tree1,
 38. If[deleteInProgress && balanceFactor[newRoot] == 0, -1, 0]];
 39. newRoot = setRightTree[leftTree[tree], tree1];
 40. newRoot =
 41. setBalance[newRoot,
 42. If[deleteInProgress && balanceFactor[newRoot] == 0, 1, 0]];
 43. newRoot
 44. ]
 45.  
 46. rotateDL[tree_] := Module[{newRoot, tree1, rightT},
 47. rightT = rightTree[tree];
 48. newRoot = leftTree[rightT];
 49. rightT = setLeftTree[rightT, rightTree[newRoot]];
 50. tree1 = setRightTree[tree, leftTree[newRoot]];
 51. tree1 = setBalance[tree1, If[balanceFactor[newRoot] == 1, -1, 0]];
 52. rightT =
 53. setBalance[rightT, If[balanceFactor[newRoot] == -1, 1, 0]];
 54. newRoot = node[0, nodeData[newRoot], tree1, rightT];
 55. newRoot
 56. ]
 57.  
 58. rotateDR[tree_] := Module[{newRoot, tree1, leftT},
 59. leftT = leftTree[tree];
 60. newRoot = rightTree[leftT];
 61. leftT = setRightTree[leftT, leftTree[newRoot]];
 62. tree1 = setLeftTree[tree, rightTree[newRoot]];
 63. tree1 = setBalance[tree1, If[balanceFactor[newRoot] == -1, 1, 0]];
 64. leftT = setBalance[leftT, If[balanceFactor[newRoot] == 1, -1, 0]];
 65. newRoot = node[0, nodeData[newRoot], leftT, tree1];
 66. newRoot
 67. ]

Funkcija za merjenje globine drevesa

Ta funkcija vrne globino drevesa

 1. depth[emptyTree] := 0
 2. depth[tree_] :=
 3. 1 + Max[ depth[leftTree[tree]], depth[rightTree[tree]] ]
 4. depth[tree_] :=
 5. 1 + Max[ depth[leftTree[tree]], depth[rightTree[tree]] ] 1 + Max[ depth[leftTree[tree]], depth[rightTree[tree]] ]

Funkcija za iskanje po drevesu

Ta funkcija najde vozlišče z iskanim podatkom in vrne poddrevo s tem pozliščem kot korenom. Če podatka ne najde, vrne Null

 1. searchTree[ emptyTree, key_, Key_: Identity ] := Null
 2.  
 3. searchTree[ tree_, key_, Key_: Identity ] /;
 4. Order[ Key[nodeData[tree]], Key[key] ] == 0 := tree
 5.  
 6. searchTree[ tree_, key_, Key_: Identity ] /;
 7. Order[ Key[nodeData[tree]], Key[key] ] < 0 :=
 8. searchTree[ leftTree[tree], key, Key ]
 9.  
 10. searchTree[ tree_, key_, Key_: Identity ] :=
 11. searchTree[ rightTree[tree], key, Key ]

Funkcija za izris drevesa

Funkcija izriše podano drevo

 1. diskr = 0.45;
 2. maxnode = 7;
 3. margin = 0.5;
 4. diskbg = {0.05, 0.9, 0.56};
 5. ys = 1;
 6.  
 7. plot0[ emptyTree, stufe_, nextx_ ] := {nextx, nextx + 1, {}}
 8. plot0[ tree_, stufe_, nextx_ ] :=
 9. Module[{wx, nextl, nextr, wl, wr, gl, gr, g = {}},
 10. If[ leftTree[tree] =!= emptyTree,
 11. {wl, nextl, gl} = plot0[leftTree[tree], stufe - 1, nextx];
 12. wx = nextl;
 13. AppendTo[g, Line[{ {wl, ys (stufe - 1)}, {wx, ys stufe} }]];
 14. AppendTo[g, gl],
 15. (* else *) wx = nextx
 16. ];
 17. If[ rightTree[tree] =!= emptyTree,
 18. {wr, nextr, gr} = plot0[rightTree[tree], stufe - 1, wx + 1];
 19. AppendTo[g, Line[{ {wr, ys (stufe - 1)}, {wx, ys stufe} }]];
 20. AppendTo[g, gr],
 21. (* else *) nextr = wx + 1
 22. ];
 23. g = Join[g,
 24. { {RGBColor[diskbg], Disk[ {wx, ys stufe}, diskr ]},
 25. Circle[{wx, ys stufe}, diskr ],
 26. Text[ Style[nodeData[tree], Larger], {wx, ys stufe} ]
 27. } ];
 28. {wx, nextr, g}
 29. ]
 30.  
 31. plotTree[ tree_, opts___ ] :=
 32. Module[{wx, nextx, g, x0, x1},
 33. {wx, nextx, g} = plot0[tree, 0, 0];
 34. g = Prepend[ g, Line[{{wx, 0}, {wx, ys}}] ];
 35. If[ nextx > maxnode,
 36. {x0, x1} = {0, nextx - 1},
 37. {x0, x1} = {0 - (maxnode - (nextx - 1))/2,
 38. nextx - 1 + (maxnode - (nextx - 1))/2}];
 39. Show[ Graphics[g], opts, AspectRatio -> Automatic,
 40. PlotRange -> {{x0 - margin, x1 + margin}, All} ]
 41. ]
Osebna orodja