Mrežna maska

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Maska razdeli omrežje na podomrežja, zaradi varnosti in boljše učinkovitosti. Ker so računalniki priključen v intranet, ki je skrit zunanjemu omrežju z NAT, se lahko uporabi privatno omrežje. S podomreževanjem lahko razdelimo omrežje in tako pridobimo mnogo IP naslovov.

Določanje podomrežne maske izpeljemo v treh korakih:

  1. Določimo na koliko podomrežij bo razdeljeno omrežje. Pretvorimo to število v dvojiško obliko.
  2. Preštejmo število bitov. Na primer, če potrebujemo šest podomrežij, je dvojiška vrednost 110. Za zapis števila 6 v dvojiškem sestavu potrebujemo 3 bite.
  3. Za omrežje razreda C, ki potrebuje prvih 24 bitov za omrežni del, nam torej ostane 8 bitov. Pretvorimo zahtevano število bitov v desetiško obliko. Za 3 bite zapišemo 3 enice in dodamo potrebno število ničel do okteta (v tem primeru 5). Destiška vrednost za dvojiško 11100000 je 224. Podomrežna maska je tako 255.255.255.224 (za omrežje razreda C), kar omogoča priklop 30 naprav.

Določanje števila naprav v podomrežju:

  1. Izračunajmo število razpoložljivih bitov gostiteljevega ID. Vzemimo, razred B, ki omogoča 16 bitov za omrežni del in se npr. uporabijo 3 biti za podomrežni ID, ostane 14 bitov za gostiteljev ID.
  2. Pretvorimo dvojiško vrednost gostiteljevega ID v desetiško vrednost. Na primer, 11111111111111 v dvojiškem je v desetiški obliki 16383.
  3. Ker je je najvišji naslov rezerviran za razpršeno oddajanje (broadcast) in prvi navadno za prehod (gateway), odštejemo dva.

Število naprav (računalnikov) lahko izračunamo tudi tako: 2 število bitov gostiteljevega ID - 2

Prestavljeno iz Omrežna maska

Omrežna maska določa, koliko IP številk premore dano omrežje.


Vzemimo, da je IP številka nekega računalnika 195.250.198.67 in da je omrežna maska 255.255.255.248.


Če desetiški zapis nadomestimo z dvojiškim, dobimo

  • 11000011.11111010.11000110.01000011 IP
  • 11111111.11111111.11111111.11111000 maska


Če katerikoli bit iz IP številke množimo z direktno podpisanim bitom iz maske (oz. bita peljemo na AND vrata), dobimo rezultat po naslednjem pravilu: Na izhodu dobimo 1 le, če sta obe vrednosti na vhodu 1. Ali povedano drugače, vsaka enka v maski ohrani nadpisan bit.


Rezultat 11000011.11111010.11000110.01000000 je enak binarnemu zapisu IP številke z izjemo zadnjih treh mest.


Masko si torej lahko predstavljamo kot zaporedje oken, skozi katere gledamo IP številko. Vrednost 255 v maski odpre vsa okna – vidimo ustrezen del IP številke v celoti. Vrednost, ki je manjša od 255 (zanimive so predvsem 254, 252, 248, 240, 224, 192, 128, 0), pa zadnji del oken zapre. Skozi zaprti del »se lahko prikradejo dodatni računalniki«. Zato pravimo, da omrežna maska določa, koliko IP številk premore dano omrežje.


In koliko jih je? Vedno 2n, kjer n predstavlja »število zaprtih oken«. V zgornjem primeru omrežna maska dovoljuje 8 računalnikov.

Njihove IP številke so torej

11000011.11111010.11000110.01000000 ali 195.250.198.64

11000011.11111010.11000110.01000001 ali 195.250.198.65

11000011.11111010.11000110.01000010 ali 195.250.198.66

11000011.11111010.11000110.01000011 ali 195.250.198.67

11000011.11111010.11000110.01000100 ali 195.250.198.68

11000011.11111010.11000110.01000101 ali 195.250.198.69

11000011.11111010.11000110.01000110 ali 195.250.198.70

11000011.11111010.11000110.01000111 ali 195.250.198.71

Osebna orodja