Ločilo

Iz MaFiRaWiki

  • Ločilo - ločila -separators

Program zapisan v danem programskem jeziku je zaporedje znakov, ki ustreza (slovničnim)pravilom danega programskega jezika. V programski kodi je nekaj prav posebnih znakov - simbolov, ki rabijo kot ločila - separators. Program z ločili razdelimo v smiselne dele oziroma stavke.


V predmetnem jeziku Java ;

  • enostavne stavke(napovedne stavke, prireditvene stavke, klice metod) končujemo s podpičjem ;
  • zaporedje več stavkov lahko združimo v sestavljen stavek ali blok, ki ga obdamo z zavitimi oklepaji { }
  • argumente metod zapišemo med oklepaja ( )
  • argumente med sabo ločimo z vejico ,
  • elemente tabel, polj naslavljamo s pomočjo oglatih oklepajev
Osebna orodja